AnyNews - חדשות ומבזקים 251 - אתרים מאונדקסים באתר זה יום שלישי  21  ספטמבר  2021,    08:38  ט"ו תשרי התשפ"ב דולר: 0.000  יורו: 0.000  פאונד: 0.000 ביטקוין: 0.0 איתריום: 0.0

תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר anynews.co.il להלן אתר AnyNews . השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

כללי:

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה המפעילה את האתר לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובכלל זה AnyNews במידע הקיים ב, AnyNews באמצעות אתר, החברה מבצע פעולה כלשהי ב-אתר .("להלן המשתמש")AnyNews או במידע שהשיג באמצעות הגלישה האתר.

  1. תוכן ומידע המתפרסמים באתר:

האתר מכיל בתוכו, בין היתר, מנועי חיפוש, מנועי השוואת מחירים, מצביעים וקישורים אלקטרונים (להלן ביחד "הקישורים") אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים במרחבי האינטרנט ומהם שאינם מתפרסמים ו/או מופעלים ושירותים על ידי מפעילת האתר ועל ידי מי מטעמה (להלן ביחד "המקורות"). מפעילת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על התוכן והקישורים והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט. מפעילת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, .במפורש או במכללא, על ידי מפעילת האתר באותם מקורות

מפעילת האתר אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם האתר. הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המוצג מפנה באתר, או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו .הבלעדית

החברה אינה מפקחת על כל מידע והודעה המועלים באתר על ידי המשתמשים (מפעילת האתר אינה אחראית לתגובות שיעוררו מידע והודעות כאמור (אם יעוררו בישראל ובעולם (ובכלל זה בכל אמצעי התקשורת בישראל ובעולם), וכן באינטרנט בכל מדיום דומה אחר. יחד עם זאת, החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה או לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה בלתי חוקיים וכן כל הבלעדי .מידע והודעה שעלולים לפגוע או הפוגעים ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב

  1. הגבלת אחריות:

האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, תכנים, חומר, פעולות, מוצרים, תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות .(AS IS) האתר מוגשים ועומדים לרשות המשתמש באמצעות מפעילת האתר כמו שהם

מפעילת האתר אינה אחראית לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים ולמוצרים ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם) המוצעים באתר בין אם על ידי מפעילת האתר), .בין אם על ידי המשתמש ובין אם על ידי כל צד שלישי שהוא

מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים, השירותים, מנועי .AnyNews החיפוש ומנוע השוואת המחירים אשר באתר

מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות. הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים

מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להגרם עקב משלוח של מידע .חסוי ורגיש דרך האתר

השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע .ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר

מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בביטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מפעילת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להגרם מספקיה. .למשתמש עקב תקלה כאמור

  1. מידע מסחרי ופרסומות:

מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו . פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, ו/או הבעת עמדה מצד amynews באתר מפעילת האתר, לרכוש את המוצר המוצע בפרסומת למכירה ו/או לעשות שימוש .בשירות או במידע המוצע בפרסומות

החברה אינה כוללת את כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים ב .מפעילת האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים AnyNews . או שירכשו באמצעותן AnyNews- שיוצעו במודעות המתפרסמות

פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש .הפוגע בזכות המפרסם

  1. שינוי השירותים והפסקתם:

מפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו) .AnyNews המתפרסמים באתר בעבר, וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר), והכל לפי .שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה

  1. שימוש במידע לצורך שיפור השירותים באתר:

מפעילת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש .במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו

  1. זכויות יוצרים; סימני מסחר:

כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן .בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילת האתר שמורים למפעילת האתר

נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, ואין להכניס בו שינויים, AnyNews האתר להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל

  1. שינוי תנאי השימוש:

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים .לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם

  1. ברירת דין ומקום שיפוט:

תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המהווים .(חלק ממנו

כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית המשפט שבפתח תקווה - ישראל בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם.

צוות AnyNews מאחל לכם גלישה נעימה